High Contrast

Nondiscrimination Notice

CareSpot Family of Urgent Care Brands locations do not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability in its health programs and activities.

CareSpot Family of Urgent Care Brands locations provide free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as qualified interpreters and information in alternate formats.

CareSpot Family of Urgent Care Brands locations provide free language assistance services to people whose primary language is not English, including translated documents and oral interpretation, when necessary to provide meaningful access to our services.

If you need these aids or services and for further information, contact CareSpot Family of Urgent Care Brands locations’ ADA Coordinator at (615) 600-4112.

If you believe that any CareSpot Family of Urgent Care Brands locations have failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, sex, age or disability, you can file a grievance with CareSpot Family of Urgent Care Brands by contacting  CareSpot Family of Urgent Care Brands” ADA Coordinator at (615) 600-4112.

If you wish, you may also file a grievance with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.  02021
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Español (Spanish)
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-615-600-4112.

Diné Bizaad (Navajo)
Díí baa akó nínízin: Díí saad bee yáníłti’go Diné Bizaad, saad bee áká’ánída’áwo’dę́ę́’, t’áá jiik’eh, éí ná hólǫ́, kojį’ hódíílnih 1-615-600-4112.

繁體中文 (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-615-600-4112

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-615-600-4112.

العربية (Arabic)
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-615-600-4112

Tagalog (Tagalog – Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-615-600-4112.

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-615-600-4112 번으로 전화해 주십시오.

Français (French)
Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-615-600-4112.

Deutsch (German)
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-615-600-4112.

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-615-600-4112.

日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-615-600-4112 まで、お電話にてご連絡ください。

فارسی (Farsi)
توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما
.بگیرید تماس 
1-615-600-4112 

ܣܘܼܪܸܬ݂ (Assyrian)
ܙܘܗܪܐ: ܐܢ ܐܚܬܘܢ ܟܐ ܗܡܙܡܝܬܘܢ ܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ، ܡܨܝܬܘܢ ܕܩܒܠܝܬܘܢ
ܚܠܡܬܐ ܕܗܝܪܬܐ ܒܠܫܢܐ ܡܓܢܐܝܬ. ܩܪܘܢ ܥܠ ܡܢܝܢܐ1-615-600-4112

Srpsko-hrvatski (Serbo-Croatian)
OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-615-600-4112.

ภาษาไทย (Thai)
เรีียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-615-600-4112

Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-615-600-4112

ਪੰਜਾਬੀ Punjabi
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-615-600-4112

ខ្មែរ (Cambodian)
បយ័ត៖ េបើសិនអកនិយ ែខរ, េសជំនួយែផក េយមិនគិតឈ ល គឺចនសំប់បំេរអ ក។ ចូរ ទូរស័ព 1-615-600-4112

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-615-600-4112.

हिंदी (Hindi) 
यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके िलए मु त म भाषा सहायता सेवाएं उपल ध ह। 1-615-600-4112 पर कॉल कर।

Kreyòl Ayisyen (French Creole)
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-615-600-4112.

Português (Portuguese)
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-615600-4112.

Italiano (Italian)
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-615-600-4112.

Polski (Polish)
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-615-600-4112.

ગુજરાતી (Gujarati)
ધ્યાન: તમે વાત તો [સામેલ ભાષા], ભાષા સહાય સેવાઓ વિના મૂલ્યે, છે, તમને ઉપલબ્ધ છે. કૉલ 1-615-600-4112

አማርኛ (Amharic)
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-615-600-4112

λληνικά (Greek)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-615-600-4112.

Shqip (Albanian)
KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-615-600-4112.

বাংলা (Bengali)
ল ক নঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা উপল আেছ। েফান ক ন ১ 1-615-600-4112

Chahta (Choctaw)
ANOMPA PA PISAH: [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla. Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa payah: 1-615-600-4112.

ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-615-600-4112

اُردُو (Urdu)
خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں
۔ کال 1-615-600-4112

Experience easier urgent care.

Find Location

Wait! Do you take my insurance? Who will see me? What will I owe?
Not to worry — check out all of that here.